Thu hồi Giấy chứng nhận cho đất chuyển nhượng bằng giấy viết tay

Điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 có quy định:

“Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.”.

Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp sẽ do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

Trên thực tế, trường hợp cấp không đúng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay phổ biến nhất là không đúng đối tượng sử dụng đất, tức là lỗi trong việc xác định cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng hay người chuyển nhượng.

Cấp Giấy chứng nhận không đúng đối tượng sử dụng đất thường gặp khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay trước ngày 01/7/2014.

Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận cho đất chuyển nhượng bằng giấy viết tay trước ngày 1/7/2014

Trường hợp sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1/1/2008 mà người chuyển nhượng chưa được cấp GNCQSD thì người nhận chuyển nhượng làm thủ tục đăng ký cấp GCNQSD lần đầu.

Trường hợp sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 1/1/2008 đến trước ngày 1/1/2014 mà người chuyển nhượng đã được cấp GCNQSD thì người nhận chuyển nhượng làm thủ tục đăng ký cấp mới GCNQSD.

(Nguồnn: Tổngg Hợp)